14/10/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki Vienna Development S.A.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Vienna Development Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji spółki Vienna Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: Rynek 60 (piętro I) 50-116 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wyrażenia zgody na komunikację akcjonariusza w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wskazania adresu poczty elektronicznej do tych kontaktów.

Z poważaniem

Zarząd Vienna Development S.A.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia14/10/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki Vienna Development S.A. Góra strony

Warto przeczytać