21/01/2019 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za rok 2018 oraz rok 2019.

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2019r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) oraz w oparciu o postanowienia § 18 ust. 3 pkt d statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Grupa Audyt sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-048 Wrocław, ul. Piłsudskiego 5/1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000005436, NIP 894-26-78-551, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie uchwały nr 434/33/2001 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2001 r. pod numerem ewidencyjnym 2637, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz rok 2019.

Załączniki:
1.Uchwała nr 1/01/2019 Rady Nadzorczej spółki Vienna Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2018 oraz rok 2019.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia21/01/2019 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za rok 2018 oraz rok 2019. Góra strony

Warto przeczytać