Vienna Bonus

 
 

Opis i partnerzy

Opis programu

Nasi Klienci są dla nas bardzo ważni, dlatego Vienna Development w podziękowaniu za ich zaufanie dba o to by mieli szczególne przywileje!

Specjalnie dla Nich przygotowaliśmy program Vienna Bonus, który umożliwi korzystanie ze specjalnych rabatów i szeregu innych korzyści u naszych Partnerów.

Nasi Klienci mogą taniej wykończyć i umeblować mieszkanie. Przeprowadzka? Żaden problem - w tym także Was wspieramy!

Ponadto można taniej aktywnie spędzać czas, obniżać swoje rachunki czy delektować się wyjątkowymi smakami.

Każdy, kto zakupił u nas mieszkanie, już na etapie zawierania umowy otrzyma od nas pakiet specjalnych zniżek, a ci Klienci, którzy dokonali zakupu wcześniej, mogą zgłosić taką chęć wypełniając formularz tutaj.

Stale będziemy poszerzać nasz Program, aby nasi Klienci otrzymali jeszcze więcej korzyści płynących z powierzonego nam zaufania.

 

Partnerzy i korzyści

 bokaroKupon rabatowy: 15% - płytki ceramiczne; 20% - armatura

*Rabat liczony od cen katalogowych producenta i nie łączy się z innymi promocjami.

 

chleboteka

 

 

 

10% rabatu po okazaniu karty rabatowej

 

 

 

 

 

HolmesPlace

 

 

Po okazaniu kart rabatowej: 10% rabatu, 50% rabatu na wpisowe oraz jeden darmowy trening personalny

 

 

home&you

 

 

 

 Kupon rabatowy - 20% za zakupy do 100zł

 

 

 

 

 

leroymerlin

 

Kupon uprawniający do założenia karty DOM ze zniżką 10% na całodniowe zakupy bez konieczności uprzedniego zebrania 1000pkt.

 

 

 

marmad

10% rabatu na usługę przeprowadzki po okazaniu karty rabatowej i zgodności adresu zamieszkania z adresami naszych inwestycji.

 

 

moicoOferta specjalna dla naszych Klientów biorących udział w programie Vienna Bonus. Pakiet TV Alice + Internet Greet za 99zł.

*Oferta dostępna tylko pod adresami naszych inwestycji.

 

osadasniezka

 

 

Bony kwotowe 100 PLN do wykorzystania na dowolnie wybrany pakiet z oferty.

Bony są do wykorzystania jednorazowego, nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie łączą się. Jedna rezerwacja = 1bon.

 
 

 

VOX

 

 

Bon rabatowy na kwotę 500 zł za zakupy powyżej 4000 zł oraz 10%* rabatu na drzwi i podłogi.

*Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi

 

 

 

 

logo KOMFORT R claim 1
Bon rabatowy 12% na cały asortyment.

*Rabat 12% nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy usług.

 

 

 

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO VIENNA BONUS

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie:
Karta – plastikowa karta zawierająca oznaczenia Właściciela Programu, stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym, wydawana Klientom przez Właściciela Programu według jego uznania;
Klient – osoba fizyczna, która nabyła lokal mieszkalny bądź usługowy od spółki powiązanej kapitałowo bądź osobowo z Właścicielem Programu, której Właściciel Programu lub podmiot do tego upoważniony wydał Kartę Lojalnościową na określonych regulaminem warunkach;
Newsletter – biuletyn informacyjny rozsyłany przez Właściciela Programu za pomocą poczty elektronicznej zawierający aktualne informacje o Programie Lojalnościowym oraz informacje marketingowe Właściciela Programu lub spółek powiązanych kapitałowo bądź osobowo z Właścicielem Programu;
Program Lojalnościowy – program stworzony przez Właściciela Programu w ramach którego Klienci będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń dodatkowych w sklepach oraz punktach usługowych Uczestników Programu, korzystać będą ze świadczeń oraz innych udogodnień zapewnianych przez Właściciela Programu;
Uczestnik Programu – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową oraz ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Właścicielem Programu zdecydował się na udział w Programie Lojalnościowym poprzez udzielanie Klientom zniżek lub innych świadczeń;
Oferta Uczestnika Programu – uzgadniania indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Programu a Właścicielem Programu dotyczące wysokości zniżek lub innych świadczeń udzielanych przez Uczestnika Programu Klientom w ramach Programu Lojalnościowego;
Właściciel Programu –Vienna S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000508401.
 

§ 2. Zasady Programu Lojalnościowego

1.    Właściciel Programu ma prawo do samodzielnego ustalania zasad wydawania Karty Klientom, przydzielania zniżek i świadczeń dodatkowych oraz ustalania czasu ich obowiązywania.
2.    W Programie Lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
3.    Klientami Programu Lojalnościowego stają się osoby, które łącznie spełnią następujące warunki: wypełniły poprawnymi danymi formularz znajdujący się na stronie internetowej Programu Lojalnościowego, bądź przekazany Klientowi przez pracownika Właściciela Programu w formie pisemnej, zapoznały się i zaakceptowały Regulamin oraz wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, w szczególności w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym.
4.    Posiadanie Karty bez spełnienia wymagań wskazanych w ust. 3 nie oznacza przystąpienia do Programu Lojalnościowego, w szczególności nie stanowi podstawy do korzystania z przysługujących Klientowi zniżek/świadczeń dodatkowych i prawa do składania reklamacji.
5.    Jeżeli lokal mieszkalny został zakupiony przez kilku Klientów (np. pozostających w związku małżeńskim), Karta uprawniająca do zniżek/świadczeń dodatkowych może obejmować tylko jednego Klienta, chyba, że Właściciel Programu zdecyduje inaczej, wtedy taka informacja zostanie udzielona indywidualnie Klientowi, które zgłosiły zamiar udziału w Programie.
6.    Klient zobowiązuje się nie udostępniać Karty osobom trzecim.
7.    W trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Właściciel Programu może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip, pasek magnetyczny, numer). W takim przypadku Właściciela Programu poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez informację na stronie internetowej i wyznaczy im termin do wymiany Karty. Karta niewymieniona w powyższym terminie utraci ważność.
8.    Warunkiem udzielenia zniżki/świadczeń dodatkowych jest:
  a.    posiadanie przez Klienta Karty;
  b.    okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w imieniu Uczestnika Programu.
9.    Uczestnik Programu ma prawo odmówić udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego, jeżeli osoba występująca o udzielenie zniżki/świadczenia dodatkowego nie posiada Karty, o każdym takim przypadku należy poinformować Właściciela Programu.
10.    Zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Uczestnika Programu w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestnika Programu.
11.    Aktualna lista zniżek/świadczeń dodatkowych znajduje się w dedykowanej zakładce http://viennadevelopment.pl/vienna-bonus
12.    Program Lojalnościowy trwa od dnia 24 sierpnia 2018 roku do czasu jego odwołania.
13.    Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Lojalnościowego, a także do zastąpienia go innym programem w każdym czasie, bez podania przyczyny po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania, zawieszenia lub zastąpienia Programu na stronie internetowej: http://viennadevelopment.pl/vienna-bonus lub powiadamiając Klientów za pośrednictwem Newslettera.
14.    W przypadku odwołania lub zawieszenia Programu Lojalnościowego w sposób opisany w ust. 13 powyżej, od chwili jego odwołania lub w okresie jego zawieszenia Klient nie może powoływać się na uprawnienia opisane w niniejszym Regulaminie związane z posiadaniem Karty.
15.    W sytuacji, gdy w okresie trwania Programu Lojalnościowego Uczestnik Programu wycofa się z jego uczestnictwa Właściciel Programu zobowiązuje się o tym poinformować Klientów poprzez wiadomość e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://viennadevelopment.pl/vienna-bonus . Klient nie może realizować swoich uprawnień związanych z wydaną Kartą i związanymi z nią zniżkami i świadczeniami dodatkowymi wobec Uczestnika Programu, który wycofa się z Programu Lojalnościowego.

§ 3. Zniżki/świadczenia dodatkowe

1.    Właściciel Programu ustala z Uczestnikami Programu indywidualne warunki w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Klientów. Informacje dotyczące wszelkich zmian w zakresie wysokości zniżek i innych świadczeń dodatkowych Uczestnik Programu będzie niezwłocznie przekazywał Właścicielowi Programu.
2.    Właściciel Programu w sposób indywidualny decyduje o tym na jakich warunkach Karta Lojalnościowa będzie przyznawana Klientom.
3.    Każdy z Uczestników Programu w sposób indywidualny ustala wysokość przyznanych zniżek i świadczeń dodatkowych oraz długość okresu podczas którego będą one obowiązywać.
4.    Właściciel Programu wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Uczestników Programu jak też liczba Uczestników Programu. Aktualna lista Uczestników Programu oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych publikowana będzie na stronie internetowej Właściciela Programu pod adresem: http://viennadevelopment.pl/vienna-bonus

§ 4. Reklamacje
1.    Właściciel Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów lub usług nabywanych przez Klientów u Uczestników Programu oraz zmiany w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3-4.
2.    Wszelkie roszczenia związane z ewentualną odmową udzielania zniżki/świadczenia dodatkowego zgodnie z niniejszym Programem Lojalnościowym kierowane mogą być wyłącznie w stosunku do danego Uczestnika Programu. Odpowiedzialność Właściciela Programu w tym zakresie jest wyłączona poza przypadkami, gdy określone świadczenie jest przyznawane bezpośrednio przez Właściciela Programu i nie dotyczy bezpośrednio świadczenia Uczestnika Programu.
3.    Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego Klient może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Programu Lojalnościowego.
4.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Klienta, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
5.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Uczestnika Programu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Uczestnika Programu jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Dane osobowe
1.    Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Właściciel Programu zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.    Administratorem danych osobowych Klientów, podawanych na potrzeby Programu Lojalnościowego jest Vienna S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508401, NIP: 8971796833 – tj. Właściciel Programu.
3.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie:
  a.    udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
    i.    w celu realizacji Programu Lojalnościowego, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu,
    ii.    w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela Programu oraz marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych z Właścicielem Programu kapitałowo bądź osobowo,
    iii.    przesyłania przez Właściciela Programu informacji marketingowych oraz handlowych produktów i usług Właściciela Programu oraz marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych z Właścicielem Programu kapitałowo bądź osobowo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  b.    prawnie uzasadnionego interesu Właściciela Programu, tj. ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oznacza to, że niewyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z utratą możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
5.    Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Właścicielem Programu kapitałowo lub osobowo oraz podmiotom współpracującym z Właścicielem Programu w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Programu na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
6.    Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7.    Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane. W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód dotyczących uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i w celach marketingowych, dane te będą przechowywane: przez okres uczestnictwa Klienta w Programie, tj. do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych albo do momentu zakończenia tego Programu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane te będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługują następujące uprawienia:
  a.    prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b.    prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e.    prawo do przenoszenia danych,
  f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9.    Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w tym Programie Lojalnościowym.
10.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bądź korespondencyjnie na adres siedziby Właściciela Programu.
11.    W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Programu narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.    Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Siedzibie Właściciela Programu pod adresem Rynek 60 we Wrocławiu.
2.    Wszelką korespondencję do Właściciela Programu dotyczącą niniejszego Programu Lojalnościowego należy kierować na adres: Vienna Spółka Akcyjna, Rynek 60, 50-116 Wrocław.
3.    Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Programu na dzień wniesienia pozwu.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5.    Właściciel Programu będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego przy czym za zmianę Regulaminu Programu Lojalnościowego nie będą uznawane:
  a.    zmiana Ofert Uczestników Programu;
  b.    przyłączenie się nowych Uczestników Programu lub wycofanie się dotychczasowych Uczestników Programu;
  c.    zmiana formy graficznej Karty;
  d.    inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego.
6.    Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu Programu Lojalnościowego zamieszczana będzie na stronie internetowej. http://viennadevelopment.pl/vienna-bonus

 

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 3
Jesteś tutaj: StartDla KlientaVienna Bonus Góra strony

Warto przeczytać