15/03/2018 Zawiadomienie o wcześniejszym, częściowym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta

Zarząd Vienna Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 15 marca 2018 r. roku została podjęta Uchwała Zarządu w sprawie częściowego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 (dalej: Obligacje) na żądnie Emitenta.
Częściowy, wcześniejszy wykup Obligacji serii A, A1, A2, A3 zostanie przeprowadzony na podstawie:
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 2/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 3/11/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A1;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 6/12/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A2;
•    pkt 2.8.2 załącznika nr 1 do uchwały nr 1/03/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii A3.

Obligatariusze serii A, A1, A2, A3 (dalej: Obligatariusze) mogą złożyć wniosek o przedterminowy wykup Obligacji od dnia 16 marca do dnia 29 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Rynek 60, 50-116 Wrocław. W przypadku wysyłki wniosku o przedterminowy wykup Obligacji drogą pocztową o jego uznaniu przez Spółkę  będzie decydować data wpłynięcia wniosku do siedziby Spółki.

Wniosek o przedterminowy wykup Obligacji powinien zawierać: imię i nazwisko Obligatariusza, nr PESEL Obligatariusza, liczbę oraz oznaczenie serii obligacji zgłaszanych do przedterminowego wykupu, Oświadczenie Obligatariusza, iż jest on posiadaczem obligacji wskazanych we wniosku o przedterminowy wykup i zobowiązuje się do niedokonywania transakcji ich sprzedaży do dnia przedterminowego wykupu.

Spółka na częściowy, przedterminowy wykup Obligacji przeznaczy kwotę nie większą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku, gdy wartość nominalna zgłoszonych do przedterminowego wykupu Obligacji przekroczy kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) Emitent dokona redukcji. Zarząd ma prawo dokonać redukcji zapisów wedle własnego uznania.  

W przypadku, gdy wartość nominalna zgłoszonych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie niższa niż kwota 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), co do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) a wartością nominalną zgłoszonych do przedterminowego wykupu Obligacji na podstawie pkt. 2.8.2 warunków emisji serii A, A1, A2, A3 Emitent dokona proporcjonalnego dla każdej serii i każdego Obligatariusza w ramach serii (zaokrąglając liczbę obligacji do wartości całkowitych), przymusowego, przedterminowego wykupu Obligacji nieobjętych wnioskami o przedterminowy wykup.

W dniu 30 marca 2018 r. Zarząd Emitenta podejmie stosowną uchwałę, która na podstawie otrzymanych od Obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup Obligacji będzie określać szczegółowe zasady i proporcje dokonania przedterminowego wykupu Obligacji.

Częściowy, wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 23 kwietnia 2018 r. poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powiększonej o naliczone odsetki.  Termin ustalenia praw do obligacji przypada na dzień 16 kwietnia 2018 r. Płatności z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionej w ewidencji Obligacji i zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki bankowe Obligatariuszy dokonany przez podmiot prowadzący ewidencję Obligacji lub przez Emitenta.


Uchwała Zarządu w sprawie częściowego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądnie Emitenta z dnia 15 marca 2018 r. oraz wniosek o wcześniejszy wykup obligacji stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załączniki:
1. Uchwała nr 1/03/2018 Zarządu spółki Vienna Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie częściowego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta.
2. Wzór wniosku o przedterminowy wykup obligacji.

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartRaporty bieżące i ogłoszenia15/03/2018 Zawiadomienie o wcześniejszym, częściowym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta Góra strony

Warto przeczytać